Posts

Denmark Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Spanish Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Italian Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Dutch Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Shanghai Pudong Airport - Terminal 1

UK Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Canada Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Swedish Pavilion, Expo 2010 Shanghai

Finnish Pavilion, Expo 2010 Shanghai

German Pavilion, Expo 2010 Shanghai